لایف کوچینگ

کوچینگ زندگی بر رشد فرد تمرکز دارد و می تواند برای افرادی که نیاز به تغییر دارند ، عالی باشد :
کوچینگ زندگی با تکیه برارزشمندی ، توانمندی و شناخت نقاط قوت شما کمک می کند تا
• خودتان را بهتر بشناسید
• استعدادها، علاقه ها و توانیی هایتان را کشف کنید
• اهداف تان را شفاف کنید
• برای تحقق خواسته ها و رویاهایتان قدم بردارید
• درجنبه های مختلف زندگی تان تعادل داشته باشید
و در نتیجه با دلی آرام و قلبی مطمئن ، طعم یک زندگی دلنشین را تجربه کنید .

لایف کوچینگ
رشد فردی

رشد فردی

غیر حضوری

حال خودت خوب کن 

تعداد جلسات
12 جلسه
هزینه دوره
انتخابی